Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’accés ai l’ús del lloc web propietat de MEDITERRANIA.

Condició d’usuari

Tota persona que accedeixi al Lloc Web haurà de llegir les Condicions Generals vigents en el moment del seu accés, havent d’abstenir d’utilitzar el Lloc Web en cas de no estar plenament d’acord amb el seu contingut. La mera utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari (“Usuari”) i suposa la plena acceptació de i adhesió sense reserves a aquestes Condicions Generals.

El lloc web

A través de l’adreça IP [www.mediterraniaescola.cat] (el “Lloc Web”), MEDITERRANIA posa a disposició dels Usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, generalment referits als productes i serveis comercialitzats per MEDITERRANIA.

Modificació de les condicions generals

MEDITERRANIA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i el contingut disponible al lloc web, així com les presents Condicions Generals. En conseqüència, cada vegada que accedeixi al Lloc Web, l’Usuari haurà de consultar i acceptar l’última versió disponible d’aquestes Condicions Generals abans de continuar utilitzant el Lloc Web.

Ús del lloc web

L’ús del lloc Web tindrà caràcter gratuït, en el ben entès que aniran a càrrec de l’usuari els costos d’accés a Internet, així com els que es derivin, si escau, de l’adquisició de llicències d’ús d’aplicacions informàtiques necessàries per a utilitzar el Lloc Web.

L’Usuari accepta que l’ús del lloc web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la utilització del Lloc Web, l’Usuari es compromet a no falsejar la seva identitat, a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de MEDITERRANIA o de tercers ni que sigui contrària a la Llei, la moral o l’ordre públic o pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització del Lloc Web.

MEDITERRANIA adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, l’Usuari és conscient i accepta que les mesures de seguretat disponibles per als sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, MEDITERRANIA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els anteriors.

Continguts del lloc web

Els continguts disponibles a través del lloc web són posats a disposició de l’Usuari per MEDITERRANIA a partir d’informacions generades per la pròpia MEDITERRANIA o procedents de tercers. MEDITERRANIAprocura que aquests continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, idoneïtat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels Continguts.

L’usuari pot dirigir-se a MEDITERRANIA per contrastar l’exactitud i actualitat dels Continguts a través de l’adreça de correu electrònic [info@mediterraniaescola.cat]

En conseqüència, i fora de perill del que disposen les normes imperatives que siguin aplicables, MEDITERRANIA no assumeix cap responsabilitat enfront de l’Usuari derivada de l’existència d’informacions errònies, inexactes, no exhaustives, impertinents o no actualitzades en el Lloc Web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i els diferents elements que l’integren, com ara bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualssevol altres, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals MEDITERRANIA és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit.

Les presents Condicions Generals no impliquen cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels seus elements integrants.

Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos en què estigui legalment permès o hi hagi autorització expressa i per escrit de MEDITERRANIA.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts disponibles a través del Lloc Web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional.

L’Usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o tractar d’eludir qualsevol mesura tecnològica adoptada per MEDITERRANIA per a restringir actes que no comptin amb l’autorització de MEDITERRANIA o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del lloc web.

L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin de titularitat de MEDITERRANIA o de tercers.

Procediment de notificació de continguts il·lícits o infractors

En el cas que un Usuari consideri que qualsevol dels continguts o informacions disponibles a través del Lloc Web infringeix els seus drets o resulta, per qualsevol motiu, il·lícit, pot posar en coneixement de MEDITERRANIA mitjançant una carta dirigida al seu domicili social, incloent la referència “Continguts Il·lícits”.

En la seva comunicació, l’Usuari ha d’identificar els punts següents:
– El seu nom, dades de contacte i número de DNI o document equivalent.
– El / els contingut / s de la Web que consideri il·lícit / so lesiu / s dels seus drets.
– El motiu pel qual considera que el / els contingut / s denunciat / s resulta / n il·lícit / so lesiona / n seus drets.
– El dret que considera lesionat o la norma presumptament infringida per MEDITERRANIA, indicant, si és el cas, l’obra, prestació protegida, invenció o signe distintiu del qual sigui titular.
– Una declaració signada mitjançant la qual es faci responsable de la veracitat del manifestat a MEDITERRANIA en la seva comunicació.

Hiperenllaços i llocs enllaçats

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web (un “Hiperenllaç”) hauran de complir els termes que a continuació s’estableixen. L’establecemient d’un Hiperenllaç sota termes diferents dels que es recullen a continuació requerirà la prèvia acceptació per escrit de MEDITERRANIA:
– El Hiperenllaç únicament permetrà el redireccionament al Lloc Web, però no podrà suposar la reproducció total o parcial del contingut del lloc web.
– L’Usuari no podrà reproduir ni imitar a la seva pàgina web la totalitat o part del Lloc Web, en particular no podrà reproduir ni imitar la forma de presentació o disposició dels continguts (“look and feel”) del lloc web de tal manera que es pugui generar un risc d’associació o confusió entre el Lloc Web i la pàgina web de l’Usuari.
– L’usuari no utilitzarà marcs (“Frames”) o enllaços acoblats (“Inline Links”) al Lloc Web ni crearà un entorn o barra de navegació sobre els continguts del lloc web.
– L’usuari no realitzarà manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web, sobre MEDITERRANIA, sobre les empreses que pertanyen al seu grup empresarial ni sobre els administradors, empleats, productes o serveis de qualsevol d’elles.
– L’Usuari no declararà ni suggerirà l’existència d’una relació de col·laboració o associació empresarial amb MEDITERRANIA, i s’abstindrà de presentar els continguts oferts a través de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç com a continguts aprovats o supervisats per MEDITERRANIA.
– La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap signe distintiu, incloses denominacions, logotips o eslògans, que identifiquin MEDITERRANIA, excepció feta d’aquelles denominacions que formin part del mateix enllaç.
– La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
– En tot cas, MEDITERRANIA es reserva el dret de prohibir o inutilitzar, de manera discrecional, en qualsevol moment, qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web. L’Usuari està obligat a modificar o retirar immediatament de la seva pàgina web qualsevol Hiperenllaç, contingut o signe distintiu propietat de MEDITERRANIA si així li fos requerit.

El lloc web posa a disposició de l’Usuari, únicament per a l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, links o botons), que permeten a l’Usuari l’accés a llocs o portals de Internet pertanyents ao gestionats per tercers (els “Llocs enllaçats”).

MEDITERRANIA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis disponibles a través d’aquests, per la qual cosa és responsabilitat del Usuari de manera exclusiva la navegació a través dels llocs enllaçats.

Tractament de dades de caràcter personal

Pel sol fet de visitar el Lloc Web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors de MEDITERRANIA amb l’únic objecte de facilitar la navegació de l’Usuari i millorar la gestió del lloc web.

Aquesta informació queda recollida a través d’arxius comunament denominats “cookies”, que permeten deixar constància de dades tals com el tipus de navegador d’Internet de l’Usuari, el seu sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual s’accedeix al lloc web o les seves preferències quant a la disposició dels continguts en la pàgina web.

En tot cas, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè aquest li avisi de la recepció de cookies, així com per a impedir la seva instal·lació en el disc dur del seu ordinador. En modificar la configuració del seu navegador, l’Usuari pot acceptar o rebutjar totes les galetes i demanar que se li notifiqui amb caràcter previ a la instal·lació de cadascuna d’elles.

Sense perjudici de l’anterior, en el supòsit que a través del Lloc Web MEDITERRANIA arribi a recaptar dades personals de l’Usuari, MEDITERRANIA proporcionarà a l’Usuari la informació necessària perquè, amb caràcter previ, aquest pugui prestar el seu consentiment a fi que MEDITERRANIA procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal d’acord amb les finalitats desitjades i les incorpori als corresponents fitxers titularitat de MEDITERRANIA

La política de MEDITERRANIA en matèria de tractament de les dades de caràcter personal dels Usuaris es basa en la protecció de la confidencialitat i en el respecte a la voluntat dels Usuaris.

En conseqüència, MEDITERRANIA únicament tracta les dades personals que els Usuaris li facilitin conscient i voluntàriament i aquest tractament únicament persegueix la finalitat que cada Usuari, segons les seves preferències, hagi consentit en el moment de facilitar les seves dades. En compliment de les seves obligacions legals, MEDITERRANIA garanteix als Usuaris que adoptarà les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat i el bon ús de les seves dades personals, així com la possibilitat que els Usuaris exercitin en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes que estableix la legislació vigent.

Llei aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola comuna.

Jurisdicció

MEDITERRANIA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés al Lloc Web. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, MEDITERRANIA i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Girona (Espanya)

Polícita de Cookies

Les “cookies” s’utilitzen fonamentalment per millorar el website, així com per proporcionar una millor experiència a l’usuari en la navegació en el lloc web.

Són fitxers o dispositius informàtics, d’ús generalitzat, que es descarreguen en el dispositiu que l’usuari utilitza per accedir a un lloc web, amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

En aquesta pàgina web, utilitzem “cookies” pròpies i de tercers per dur a terme una adequada gestió de l’accés dels usuaris, amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com mostrar informació relacionada amb les teves preferències manifestades mitjançant el teu navegació.

Per poder utilitzar la totalitat de serveis i funcionalitats del lloc web (com per exemple, accedir com a usuari registrat) és necessari habilitar les “cookies” en el navegador. En navegar a la nostra web i / o utilitzar els nostres serveis, acceptes l’ús que fem de les “cookies”.

Podràs, però, desactivar les “cookies” quan ho desitgis (amb les limitacions que això comporti), a través de la configuració a l’efecte del navegador d’Internet.

En funció del navegador utilitzat, podràs optar per: rebutjar determinats tipus de “cookies”; rebutjar “cookies” de tercers; acceptar sol “cookies” no persistents; veure i esborrar “cookies” individualment.

Disposes de més informació sobre les “cookies” a: http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie

Aquesta pàgina web utilitza “Google Analytics”, un servei d’anàlisi de pàgines web ofert per Google Inc. En aquesta pàgina web, la informació que s’obté de Google Analytics no permet la identificació de l’usuari, i és utilitzada únicament a efectes estadístics.

Podràs obtenir informació sobre l’eina “Google Anaylitics” a: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html